Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Netrix IT sp. z o.o.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   1. Udzielenie odpowiedzi przez Netrix IT sp. z o.o. na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO;
  4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
    1. Przedsiębiorstwo Netrix IT sp. z o.o. oraz osoby upoważnione przez Netrix IT sp. z o.o. do  przetwarzania danych osobowych,
    2. Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Netrix IT sp. z o.o. kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.