Od 01.08.2019 r. NETRIX IT Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej NETRIX na rynkach zagranicznych poprzez udział branżowym programie promocji”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udział przedsiębiorstwa NETRIX IT w programie promocji branży IT/ ICT poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Netrix na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost sprzedaży eksportowej. Rynki zagraniczne, na których będą prowadzone działania z branżowego programu promocji to Niemcy, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Japonia, Singapur, Indie, Hong Kong oraz Ukraina.

Cel projektu

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności produktów marki NETRIX na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych, przewidzianych w programie promocji branży IT/ ICT. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Skutkować będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie, sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia, pozwoli spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności,
 5. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach,
 6. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych,
 7. Liczba usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 8. Liczba rynków perspektywicznych, na terenie których będą prowadzone działania promocyjne przewidziane w projekcie,
 9. Liczba wydarzeń z narodowym stoiskiem informacyjnopromocyjnym w ramach projektu.

Wskaźnikami rezultatu są:

 1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,
 2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport,
 3. Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość Projektu wynosi 317 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 237 998,00 zł