„Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej”

Od 01.04.2017 r. Netrix IT Sp. z o.o. realizuje projekt, w którym jest Partnerem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej”

Opis projektu

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad systemem opartym na sieci interaktywnych urządzeń rozmieszczonych w obiektach i przestrzeni publicznej. Nowoczesne urządzenie ma za zadanie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzenie przedmiotowego systemu do struktury miast umożliwi stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego, dostarczającego ogólnodostępne e-usługi w miejscach publicznych. Interaktywne urządzenia zapewnią bezpłatne korzystanie z usług internetowych, jak również będą medium informacyjnym, które umożliwi stałą komunikację instytucji z mieszkańcami. Wprowadzenie urządzeń multimedialnych zapewni mieszkańcom dostęp do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu i powszechnie dostępnych. Interaktywne urządzenie może prezentować mieszkańcom atrakcje turystyczne, aktualną pogodę, punkty gastronomiczne, miejsca przyjazne rodzinom, jak również umożliwi wyszukiwanie punktów którymi bezpośrednio zainteresowani są użytkownicy. Urządzenie będzie posiadać ekran, którego zastosowanie to nośnik reklamy oraz ogłoszeń. Wprowadzenie zintegrowanego systemu komunikacji interaktywnej ze społeczeństwem wpłynie i przełoży się na wzrost potencjału oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu. Wdrożenie ma za zadanie przełamanie barier związanych z wykluczeniem cyfrowym w trzech obszarach-informacyjnym, mentalnym i ekonomicznym. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Hajduk Group Sp. z o.o., która jest Partnerem wiodącym projektu. Firma Netrix IT Sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za stworzenie oprogramowania do totemu oraz przeprowadzenie testów. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R Partnerów projektu oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Komunikacji dedykowanego przestrzeni publicznej, który zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych oraz wskaźników projektu.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału B+R Partnerów projektu oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci Zintegrowanego Interaktywnego Systemu Komunikacji dedykowanego przestrzeni publicznej. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Wzrost potencjału kapitału ludzkiego spółki przez zwiększenie zatrudnienia pracowników zespołu badawczego.
 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-naukowej.
 3. Profesjonalizację świadczonych usług poprzez przeprowadzenie ekspertyz badawczych w  zakresie opracowania, projektowania i weryfikacji realizowanych prac.
 4. Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie ogólnego projektu systemu.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych (Cel 4);
 2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów (Cel 4).

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (Cel 1,2,3,4,5);
 2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (Cel 4);
 3. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (Cel 2);
 4. Liczba zrealizowanych projektów B+R (1,2,3,4,5);
 5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury B+R (Cel 2);
 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R (Cel 1,2,3,4,5);
 7. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (Cel 4).

Cel główny projektu wpisuje się bezpośrednio w cele szczegółowe Osi Priorytetowej I Badania i innowacje: (1) zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz (2) aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz cel Działania 1.2 Badania celowe – zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent/Partner zwiększą aktywność B+R w regionie poprzez  profesjonalizację aparatury techniczno-badawczej (rozwój dotychczasowego zaplecza), intensyfikację działalności B+R (nowy projekt B+R) oraz wzrost innowacji wdrażanych technologii zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej. Działania podjęte w projekcie będą ściśle korelować z realizacją celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 oraz wpisują się bezpośrednio w obszar Regionalnej Inteligentnej specjalizacji- Informatyka i automatyka.

Projekt realizowany będzie na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie Województwa Lubelskiego, przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/14-18 w Lublinie, gdzie mieści się siedziba Beneficjenta oraz ul. Wojciechowskiej 31 Lublin, w oddziale Partnera.

Wartość Projektu wynosi 2 709 389,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 669 066,61 zł