Zapytanie ofertowe nr 1/06/2019/1.2

Lublin, dnia 19.06.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2019/1.2

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Netrix IT Sp. z o.o.
ul. Konrada Leczkowa 1
80-432 Gdańsk

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 1 BADANIA I INNOWACJE, Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 firma Netrix IT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup opracowania:

Raportu o stanie techniki

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup raportu o stanie techniki.
Celem zamówienia jest podniesienie jakości świadczonych usług, analiza dostępnych rozwiązań i technologii związanych z przygotowaniem dokumentacji patentowej.

IV. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest podniesienie jakości świadczonych usług, analiza dostępnych rozwiązań i technologii związanych z przygotowaniem dokumentacji patentowej. Badanie ma na celu ujawnienie rozwiązań istniejących w określonej dziedzinie techniki.

V. KOD CPV:
Kod CPV – 73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu o stanie techniki obejmujący wstępne prace związane z przygotowaniem dokumentacji patentowej. Zakres analizy obejmuje: poszukiwanie podmiotów objętych prawem własności przemysłowej zarówno w zbiorach przedmiotów chronionych prawnie jak też udostępnionych zbiorach zgłoszeń do ochrony, przeglądzie najnowszych światowych rozwiązań w określonej dziedzinie techniki z uwzględnieniem możliwości zastosowania określonych rozwiązań w wyrobie objętym procedurą patentową stworzonym w ramach realizowanego projektu. Raport powinien zawierać projekt i analizę poszczególnych technologii oraz ich klasyfikację ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z ich stabilnością i niezawodnością. Analiza powinna dotyczyć dostępnych rozwiązań i technologii związanych z:

• Komunikacją urządzeń w rozproszonych systemach typu klient-serwer.
• Protokołów i formatów danych wykorzystywanych do komunikacji systemów wbudowanych z urządzeniami (serwerami) będącymi źródłem danych.
• Interfejsów użytkownika dla ogólnodostępnych systemów prezentowania informacji i wiadomości.
• Interfejsów użytkownika dla systemów zarządzania treścią.

Ze względu na wysoką dynamikę rozwoju przedmiotowej dziedziny techniki zakłada się siedmioletni okres poszukiwań (tj. od 2012 roku).
Zakres terytorialny poszukiwań powinien obejmować wszystkie kraje Unii Europejskiej, jak również Stany Zjednoczone, Japonię, Australię i Kanadę.
Poszukiwania należy przeprowadzić na podstawie zbiorów dostępnych w bazie ESPACENT, zawierającej dokumenty patentowe Europejskiego Urzędu Patentowego, Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej, bazy narodowe większości krajów należących do Konwencji o Ochronie Patentowej. Poszukiwania należy również przeprowadzić w bazie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, zawierającej dokumenty wszystkich patentów i zgłoszeń patentowych opublikowanych, chronionych na Polskę w trybie krajowym oraz w systemach międzynarodowych, gdzie Polskę wskazano, jako kraj wyznaczony w ramach Patentu Europejskiego oraz Układu PCT (Patent Cooperation Treaty). Jednocześnie należy określić przedmiotowy stan techniki na podstawie publikacji naukowych w tożsamym okresie czasowym w czasopismach indeksowanych o wysokim współczynniku Impact Factor.
Raport o stanie techniki powinien również zawierać:

• Określenie strategii prowadzonych poszukiwań.
• Określenie zakresu źródeł (baz patentowych i baz publikacji) dla prowadzonych badań.
• Określenie zakresu podklas, grup i podgrup w których mogą się znajdować zbliżone rozwiązania.
• Lista analizowanych publikacji.
• Opis najbliższego stanu techniki, tzn. opis rozwiązania lub kombinacji rozwiązań posiadających wszystkie istotne cechy lub posiadających możliwie najwięcej cech analizowanego systemu.

Szczegółowy opis systemu opracowanego w ramach realizacji projektu stanowi tajemnicę Zamawiającego i zostanie przekazany po podpisaniu umowy na realizacje umowy w której będą zawarte klauzule o zachowaniu poufności. W przypadku gdy opis systemu jest niezbędny do przygotowania oferty, to na pisemny wniosek oferenta zostanie przekazany szczegółowy opis systemu po podpisaniu z nim umowy o zachowaniu poufności.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.08.2019 r.

VIII. ARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają status Jednostki Naukowej, Państwowego instytutu badawczego, Instytutu PAN, lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia 651/2014, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Powyższe warunki udziału są warunkami dostępowymi i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

IX. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix IT Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
  a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
 2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko ) oferenta, adres oferenta, pesel, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
 3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. Termin ważności oferty: min. 30 dni liczone od daty złożenia oferty
 2. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta..

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto 100% wyrażona w PLN
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

 1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi po uzgodnieniu proponowanych zmian z Instytucją Pośrednicząca i stronami umowy na realizację przedmiotu zamówienia
 2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
 3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
 4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
 6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: prezes@netrix-it.pl lub dostarczona na adres: ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta oraz wysłane do 3 potencjalnych oferentów.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Radosław Krzywicki nr tel. 793 977 717
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 27.06.2019. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Beneficjenta niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

Załączniki: